Podmínkou pro registraci je platné zdravotní pojištění v ČR u našich smluvních pojišťoven

a doba delší než 3 celé měsíce od registrace u předchozího praktického lékaře.

Předání zdravotnické dokumentace, resp. výpisu z dokumentace, k zajištění návaznosti péče si zdravotnická zařízení vyřizují mezi sebou. 

Pro “kartu” si nechoďte – zdravotnické zařízení Vám ji ani vydat nemůže – je majetkem příslušného zdravotnického zařízení a to ji musí nejméně po dobu 10-ti let archivovat. Blíže viz zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách a konkrétně příloha č. 3 k vyhlášce č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci:

DOBY UCHOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ
1. Zdravotní péče poskytovaná registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství nebo
v oboru gynekologie a porodnictví –
10 let od změny registrujícího poskytovatele nebo 10 let od úmrtí pacienta